Forretningsbetingelser

Generelle betingelser:
Den indgåede aftale betragtes som bindende, jf. vedhæftede aftale om oplæg og kontrakt.

Ændringer i det aftalte forløb planlægges løbende mellem kunden og undertegnede.

  • Alle opgaver er belagt med merværdiafgift jf. gældende love.
  • Aflysning inden for de sidste 8 dage faktureres med halvdelen.
  • Aflysning indenfor de sidste to hverdage faktureres med det fulde beløb.
  • Betingelserne er også gældende ved COVID-19 relateret aflysning.
  • Honorar debiteres i henhold til denne aftale. Ved længerevarende forløb forbeholdes ret til at fakturere enten i aconto rater eller efter faktisk medgået tid indtil fakturadatoen. Ydelserne er belagt med merværdiafgift jf. gældende love.
  • Priserne på opgaven reguleres hvert år den 1.1. med nettoprisindekset, dog minimum 5 %.

Betalingsbetingelser:
Netto kontant, efter 14 dage beregnes rente.
Broeng Consult har CVR nummer 1486 0975
Bankforbindelse: Jyske Bank, 7836 – 0001141654
Revisor er BDO, Team Nord, Aabybro.

Code of Practice:
For at skabe det bedst mulige grundlag for kundesamarbejdet er der i Broeng Consult en forpligtigelse til at behandle alle oplysninger om kundeforhold som absolut fortrolige, såvel internt som eksternt og efterleve regler om god virksomheds etik og code-of-practice:

Jeg modtager supervision på mit arbejde og taler i denne forbindelse om de faglige problemstillinger og udfordringer jeg møder i mit arbejde. I supervisionen behandler jeg min viden fortroligt og anonymt, det er alene de forhold, som er væsentligt for mit arbejde med opgaven, der er genstand for supervision.

For at skabe det bedst mulige grundlag for kundesamarbejdet er der i Broeng Consult en forpligtigelse til at behandle alle oplysninger om kundeforhold som absolut fortrolige, såvel internt som eksternt og efterleve regler om god virksomheds etik og code of practice .

GDPR – Broeng Consult opbevarer ikke personfølsomme dokumenter på pc. Materialer og data opbevares i aflåst arkiv.