Medarbejderudvikling - dynamiske processer i teams

Min særlige interesse for arbejdet med de dynamiske processer i teams udspringer af min viden om, at disse processer kan have alvorlig betydning for organisationen i sin helhed. Særligt har jeg erfaring for, at udfordringer som relaterer sig til forandringsprocesser, hvor forskellige og modsatrettede interesser kan gøre sig gældende, kan medvirke til, at dysfunktionelle processer opstår, processer der kan opleves som ’modstand mod forandring’ i relation til medarbejdergruppen.

Min erfa­ring er, at fænomenet ’modstand mod forandring’ kan tolkes både som et udtryk for et irrationelt ubehag ved, at sædvanen ændrer mening og som et rationelt udtryk for, at medarbejderne forsøger at få tid og overblik til at kunne arbejde hen imod, hvad de ser som gode, meningsskabende beslutninger i forandringsprocessen, men også en forskellig forståelse af, hvad medarbejderinddragelse er i den konkrete hverdagspraksis.

De mange forskellige op­levelser, som jeg blandt andet fik kendskab til gennem mit arbejde med min Ph.d. synes ikke blot rettet mod forandringer­ne, men snarere imod den måde processerne foregår på; særligt spørgsmålet om at opleve sig inddraget, anerkendt som medarbejder, samt at opleve sig set, hørt og mødt af ledelsen i håndtering af forandringerne.

I arbejdet med medarbejderudvikling har jeg fokus på forståelsen af organisationens hovedopgave og delopgave; medarbejdergruppens dynamik, herunder roller, relationer og eventuelle grundantagelsesmønstre, som flytter fokus væk fra hovedopgaven. Jeg ser også på medarbejdernes samarbejde om opgaven, deres personlige og sociale ansvar, samt på hvilke forhold, der kan hindre udviklingen af gode dynamiske processer, herunder organisationens kultur.

Som en væsentlig del af min funktion arbejder jeg med konfliktforståelse, konfliktmægling, åben og lukket kommunikation og konflikthåndtering, herunder forståelse af magtens og konfliktens kerne.