Dansk Psykolog Forenings Fagnævn for Arbejds- og Organisationspsykologi har godkendt ...

Susanne Broeng til at varetage samme opgaver som en psykolog med specialistgodkendelse i Arbejds- og Organisationspsykologi, herunder at være kvalificeret som supervisor indenfor specialet. Susanne Broeng kan varetage det personlige udviklingsarbejde i alle specialistuddannelser samt supervisere i et begrænset antal timer på øvrige specialistuddannelser. Susanne Broeng godkendes endvidere som underviser.

Maj 2021

Supervision og coaching

Supervision og coaching er to begreber, der ofte anvendes synonymt med hinanden. Historien om de to begreber og deres udbredelse er relateret til deres oprindelse. For begge begreber gælder det, at der ikke findes entydige og alment vedtagne definitioner. Jeg vil i det følgende give et bud på en nuancering og præcisering af begreberne, sådan som jeg arbejder med begge arbejdsmetoder.

Supervision har eksisteret som begreb og metode siden starten af 1900- tallet. Oprindeligt blev det udviklet som hjælperedskab til oplæring af overvejende frivillige socialarbejdere, med en klar betoning af vejlednings- eller mesterlære-aspektet. Med fremkomsten af psykologiske forståelses- og behandlingsmetoder steg behovet for at supplere den metodemæssige indlæring med selvrefleksion og psykologisk forståelse og indlevelse i personens virkelighed og vanskeligheder. Den indsats der blev gjort for at kvalificere nyuddannede og mindre erfarne behandlere, havde til hensigt at sikre kvalitet i arbejdet, forsvarlighed overfor institutioners etik og arbejdsgrundlag og mindske risikoen for at fagpersoners egne værdier, livserfaringer og behov forvanskede billedet af borgerens situation. Hermed er ikke sagt at supervision ophører med at være relevant når fagpersonen når en vis anciennitet. Der vil til stadighed opstå situationer eller fremkomme opgaver, hvor det vil være relevant at reflektere over ens praksis.

Supervision medvirker til at integrere principperne om accept samt undgå fordømmelse og manipulation. Forståelsen af de såkaldt non-specifikke faktorers betydning for udbyttet af de professionelles indsats i forhold til pleje, undervisning, social behandling, terapi mm., har yderligere gjort det klart, at der i supervision også må arbejdes med kontaktevne, proces- og samspilsforståelse – det der kan sammenfattes som relationskompetence.

I mit arbejde betragter jeg supervision som en læreproces, en læreproces der adskiller sig fra traditionel undervisning, ved at den har afsæt i den professionelles praksis og praksisforståelse som gennem supervisionsprocessen kvalificeres.

Coaching stammer som begreb tilbage fra 1500 tallets Ungarn, forstået som kuskens ansvar for heste, vogn og fragt af passagerer og gods. Begrebet blev taget ind i sportens verden, f.eks. i form af mentaltræning, og det vandt indpas i erhvervslivet som metode til optimering af resultater og præstationer. Herfra har det med stor hast udbredt sig til at omfatte såvel arbejdsliv som privatliv – eller som det ind i mellem siges: penge – helbred – karriere og relationer: “…an interactive process that helps individuals and organizations to develop more rapidly and produce more satisfying results. Coaches work with clients in all areas including business, career, finances, health, and relationships. As a result of coaching, clients set better goals, take more action, make better decisions, and more fully use their natural strengths. (Koval Consulting Group 2007)

Coaching defineres hyppigt ved dét, som det ikke er: “Coaching is not therapy, counselling, or psychology. Although the coaching process may have roots in the field of psychology, the actual process should not be mistaken for therapeutic intervention. A coach works with a functional person to get them to become exceptional.” Og på hvad det er: “This (coaching) process begins with a dialog, having a conversation that goes deeper than just the usual exchange most people have. The client begins to get clear on what they want to do and moves into the deciding phase. This is when the client and coach decide what the goals are and create a plan to achieve them. The client then moves into the action phase, where they begin to take action on their plan.” (Kilde: What is coaching.com)

I en dansk forståelse er coaching et fortløbende samarbejde, som hjælper fokuspersonen med at opsætte mål og skabe tilfredsstillende resultater i sit personlige og professionelle liv. Coachen udvider fokuspersonens evner og resultater, og øger hans eller hendes livskvalitet”. Coaching er kort sagt en kommunikationsform, hvor coachen ved hjælp af åbne spørgsmål hjælper fokuspersonen til at skærpe bevidsthed og ansvarlighed om et problem eller en udfordring med henblik på at træffe beslutning om mål og handle derefter.

Ligheder mellem supervision og coaching
Der er ligheder mellem supervision og coaching omkring dialogen som forudsætning og om værdierne i relationen og kontakten. Disse ligheder repræsenterer i store træk det, som forbinder konsultation, vejledning, coaching, supervision, rådgivning, terapi og andre former for relationsbaseret arbejde. At skabe et accepterende, empatisk, person centreret, kontaktfuldt rum, som forudsætning for den nødvendige refleksion og fordybelse med henblik på afprøvning af nye tanke- og handlemuligheder.